Ads Top

Provincie pakt vervuilde gronden aan

De provincie Noord-Holland pakt al jaren vervuilde gronden aan door deze te saneren.
Van de 90 locaties zijn er geen plekken meer met acute risico’s voor de volksgezondheid, zijn er 22 locaties gesaneerd en bij 34 locaties is nog een sanering gaande. Bij twee locaties lopen nog afkoopgesprekken. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Monitoringsrapportage spoedlocaties 2017.

Op veel plekken in Noord-Holland is de bodem ernstig vervuild. Vervuilde bodems kunnen gevaarlijk zijn voor mens en dier. De provincie Noord-Holland pakt deze locaties aan door de acute risico’s weg te nemen of door de verontreiniging in z’n geheel te saneren.

Provincies, Rijk, waterschappen en gemeenten hebben in het landelijk “Convenant bodem en ondergrond 2016-2020” afspraken gemaakt over de aanpak van o.a. spoedlocaties bodemsanering en gebiedsgericht grondwaterbeheer. De provincie is bevoegd gezag op basis van de Wet bodembescherming (Wbb).

Een van de belangrijkste doelstellingen uit het Bodemconvenant is dat alle spoedlocaties met onaanvaardbare verspreidingsrisico’s in 2020 zijn gesaneerd of dat er concrete saneringsplannen zijn. Een belangrijk onderdeel van het convenant is de jaarlijkse monitoring. Eind 2020 zullen alle partijen een eindevaluatie uitvoeren en deze aanbieden aan de Tweede Kamer.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.